Medisch Maatschappelijk Werk

Het medisch maatschappelijk werk kan patiënten en/of hun naasten op weg helpen bij psychische of sociale problemen die een gevolg zijn van ziekte of handicap tijdens de opname of de behandeling.

Het Bravis ziekenhuis bedt maatschappelijk werk aan op de locatie Bergen op Zoom en de locatie Roosendaal.

Op de website Revalidatie vindt u alles over het medisch maatschappelijk werk

 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon 088-7068225
  Bereikbaarheid Voor het paramedisch secretariaat volgt u route 108. Voor de medisch maatschappelijk werkers volgt u route 115.
 • Inhoudsopgave
 • Roosendaal
 • Bergen op Zoom
 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon 088-7068225
  Bereikbaarheid Voor het paramedisch secretariaat volgt u route 108. Voor de medisch maatschappelijk werkers volgt u route 115.

Roosendaal

In het ziekenhuis werken naast medisch specialisten tal van ondersteunende disciplines die betrokken kunnen worden bij uw behandeling. De aanpak van gezondheidsproblemen vraagt vaak meer dan enkel medisch technisch handelen. Een van die ondersteunende disciplines is het medisch maatschappelijk werk.  Het medisch maatschappelijk werk kan patiënten en/of hun naasten op weg helpen bij psychische of sociale problemen die een gevolg zijn van ziekte of handicap tijdens de opname of de behandeling.

Werkwijze
Een maatschappelijk werker maakt in een eerste gesprek nader kennis met de patiënt. Daarbij kan de patiënt zelf aangeven waar hij/zij tegen aanloopt en wat zijn/haar verwachtingen zijn. De maatschappelijk werker probeert zonodig de vraag en situatie te verhelderen en maakt afspraken over eventuele vervolgcontacten. Er kunnen problemen zijn die óf geen direct verband hebben met de ziekte/handicap óf langer bestaan dan de duur van de opname/behandeling. De maatschappelijk werker bekijkt dan met de patiënt waar hij met zijn vraag verder terecht kan. Waar nodig vindt overleg met andere hulpverleners binnen of buiten het ziekenhuis plaats. Een maatschappelijk werker neemt echter nooit zonder uw toestemming contact op met derden. 

Waar komt u ons tegen? 
De maatschappelijk werkers werken op alle verpleegafdelingen. Daarnaast is het maatschappelijk werk actief in poliklinische behandelprogramma's voor patiënten met een bepaalde aandoening zoals algemene revalidatie, hart- en longrevalidatie, nierdialyse en poliklinische zorg voor kankerpatiënten.

Hoe kom ik in contact met een maatschappelijk werker? 
Een specialist of andere hulpverlener kan een maatschappelijk werker vragen om contact met u op te nemen. Ze doen dit als ze denken dat een maatschappelijk werker ondersteuning kan bieden bij de behandeling. Het is ook mogelijk dat u een behandeling krijgt waar standaard een maatschappelijk werker bij betrokken is. In beide gevallen maakt de medisch maatschappelijk werker kennis met u en geeft u informatie over de ondersteuning die hij/zij u tijdens het behandelprogramma kan bieden.

Wilt u zelf een afspraak maken met een maatschappelijk werker, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Dit geldt ook voor familie, kennissen etc.

Bereikbaarheid 
Het secretariaat Paramedische Zorg is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur via tel. 088 706 82 25.

Bergen op Zoom

De maatschappelijk werker verleent psychosociale hulp aan kinderen en volwassenen met een aandoening, ziekte en/of beperking. Het streven is om zo volwaardig mogelijk in de sociale omgeving te functioneren en sociaal te re-integreren. Hulp bij het zelfstandig handelen wordt daarbij op alle mogelijke manieren gestimuleerd en geactiveerd. Voorwaarde is dat de revalidant de regie over zijn bestaan (her)neemt.
De maatschappelijk werker begeleidt u als revalidant aan de hand van modules. Welke modules worden ingezet is afhankelijk van de problemen van uw en uw omgeving.

 • Begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen

​De begeleiding is enerzijds gericht op een optimale ontwikkeling van het kind zelf en anderzijds op het ondersteunen van de ouders in hun rol als opvoeder. Gezocht wordt hoe het gezinssysteem optimaal in verschillende leefgebieden kan functioneren in de periode dat het kind/de jongere in revalidatiebehandeling is. Hierbij is ook aandacht voor broers en zussen. Bij oudere kinderen, jongvolwassenen, is de begeleiding meer gericht op de jongvolwassene zelf en de oriëntatie op diens mogelijkheden in de maatschappij.

 • Begeleiding aan volwassenen

Bij volwassenen is de begeleiding primair gericht op de cliënt en diens leefsituatie. De partner en/of het gezin wordt bij de begeleiding betrokken. Het functioneren in de verschillende leefgebieden staat centraal. Belangrijk voor de revalidant is: in hoeverre wordt zijn rol in de maatschappij beïnvloed door de aandoening, ziekte of beperkingen? Wat zijn de lange termijn perspectieven? De maatschappelijk werker houdt rekening met de behoefte aan zorg, ondersteuning en begeleiding maar ook met de zelfredzaamheid en de participatie.

Uitgangspunten binnen de hulpverlening van het maatschappelijk werk zijn:

 • vertrekpunt is de vraag van de cliënt en diens persoon, omgeving, beleving, normen en gevoelens;
 • de maatschappelijk werker is gericht op de eigen mogelijkheden, behoeften, wensen en de eigen krachten van de cliënt;
 • er wordt steeds een verband gelegd tussen problemen van immateriële aard (zoals gedrag, ontwikkeling, relaties) en die van materiële aard (bijvoorbeeld inkomen of huisvesting);
 • indien nodig wordt verwezen naar andere hulp- en dienstverleners.

Het maatschappelijk werk is werkzaam op de afdeling revalidatie en op de nierdialyse-afdeling en is op afroep inzetbaar op de geriatrie- en oncologie-afdeling. Daarnaast wordt ook gewerkt op de Mytylschool Roosendaal, NSWAC, Peutergroep+ en Integrale Vroeghulp.

Het team maatschappelijk werk van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.