Rechten en plichten

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert uw rechten als patiënt. Elke medische behandeling is gebaseerd op een overeenkomst tussen u en de medisch hulpverlener van het ziekenhuis. Hulpverleners zijn verplicht u goed te informeren over de aard van uw aandoening en over de behandeling die hij in gedachten heeft. Hij mag u over het algemeen niet behandelen zonder uw toestemming. U hebt bovendien recht op inzage in uw medisch dossier en op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Meer informatie vindt u in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. 

Ook patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de WGBO. De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot 12 jaar, kinderen van 12 tot 16 jaar en jongeren vanaf 16 jaar. Voor iedere groep gelden aparte regels. In de folder kinderen en patiëntenrechten worden de belangrijkste patiëntenrechten per leeftijdsgroep beschreven.

Plichten

Om een goede zorgverlening mogelijk te maken heeft u als patiënt ook een aantal plichten
U moet uw medisch specialist zo goed mogelijk informeren over de aard van uw medische problemen. Alleen dan kan hij een goede diagnose stellen en u deskundig behandelen.
U moet, binnen redelijke grenzen, meewerken aan de behandeling. Hebt u klachten over de behandeling, dan moet u die eerst met de behandelaar zelf bespreken.
U moet de adviezen van onze hulpverleners, binnen redelijke grenzen, opvolgen.
U moet zorgdragen voor betaling van de kosten. Dit gebeurt meestal via uw zorgverzekering. Informeer bij uw zorgverzekering of zij uw behandeling of ingreep vergoedt.

Geen zinloze behandeling

Houdt u er daarnaast rekening mee dat ook uw medisch hulpverleners bepaalde rechten hebben. Natuurlijk hebben zij de plicht u goede zorg te verlenen. Maar u kunt een arts of hulpverlener bijvoorbeeld niet dwingen u te behandelen, als die behandeling volgens hem geen zin heeft. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol.

Gedragscode

Naast rechten en plichten, is de dagelijkse afstemming en samenwerking tussen de medewerkers van het ziekenhuis en de patiënt van groot belang om op een goede manier te komen tot de juiste diagnose en behandeling. Om die reden heeft het Bravis Ziekenhuis gedragsregels opgesteld voor alle medewerkers en voor patiënten en bezoekers. Deze gedragscode is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de medewerkers van het ziekenhuis en de leden van de Cliëntenraad.

Afschrift, correctie en vernietiging van uw medisch dossier