Gebiedsvisie voor de Bulkenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft dinsdag 10 maart de gebiedsvisie voor de Bulkenaar vastgesteld. De gebiedsvisie is opgesteld in samenwerking met het Bravis ziekenhuis. "Het gebied wordt ontwikkeld tot een groot, aantrekkelijk en duurzaam parklandschap, waar gezondheid, natuurbeleving en recreëren centraal staan. Met name de inwoners van Tolberg, de grootste woonwijk van Roosendaal, zullen hiervan gaan profiteren” zegt Wethouder Toine Theunis.

De Bulkenaar ligt aan de westflank van Roosendaal, tussen de A58 en woonwijk Tolberg en is 42 hectare groot. Het nu nog voornamelijk agrarische gebied wordt ontwikkeld tot zorglandschap. Er komt 12 hectare beschikbaar waar het Bravis ziekenhuis zich met eventuele zorgpartners kan vestigen. Een gedeelte van het gebied de Bulkenaar gaat fungeren als een groene buffer tussen het bestaande woongebied en het ziekenhuis. De aanleg van het landschapspark wordt gebaseerd op de natuurlijke en historische kwaliteiten van het gebied. 

Bereikbaarheid
Met de komst van het nieuwe ziekenhuis op de Bulkenaar wordt ook de verbinding met de A58 voor de wijk Tolberg aan de westflank van Roosendaal verbeterd. Deze verbetering is al lang een wens van de gemeente en is daarom meegenomen in de gebiedsvisie. Met het vaststellen van de visie heeft het college de voorkeur uitgesproken voor een zuidelijke ontsluiting die in de Bulkenaar ‘aantakt’ op de parallelweg richting de snelweg. De exacte ligging van de weg laat iets langer op zich wachten omdat het ontwerp voor de weg in samenspraak met betrokken bewoners wordt opgepakt. Om hier voldoende tijd aan te kunnen besteden heeft het college besloten dat de ontsluiting Tolberg in een tweede bestemmingsplan wordt uitgewerkt.

Betrokkenheid omgeving
Omwonenden en inwoners van Roosendaal zijn intensief betrokken bij het leveren van input voor de visie. Voor het opstellen van de gebiedsvisie zijn ze gevraagd mee te denken en hun zorgen, wensen en ideeën te geven voor het gebied. Interviews, een digitale enquête en informatieavonden hebben veel waardevolle input opgeleverd. Voor de verbinding van de wijk Tolberg met de A58 zijn aparte informatiesessies georganiseerd. Ook dit heeft waardevolle input opgeleverd. De betrokkenheid van inwoners, omwonenden en geïnteresseerden krijgt in 2020 een vervolg wanneer wordt gestart met het maken van het inrichtingsplan.

Proces
De gebiedsvisie is de basis voor het voorontwerp bestemmingsplan. In juni 2020 is dit voorontwerp gereed en wordt het ter visie gelegd. Daarop kunnen reacties worden ingebracht. De reacties worden afgewogen en kunnen verwerkt worden in het ontwerpbestemmingsplan dat in oktober 2020 ter visie wordt gelegd. Daarop kunnen zienswijzen worden ingebracht. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, begin 2021, is er de mogelijkheid om beroep in te dienen, maar alleen als er een zienswijze is ingebracht.

Modern regioziekenhuis
Vanwege haar centrale ligging in de regio West-Brabant, is de Bulkenaar in Roosendaal gekozen als locatie om een nieuw en modern regioziekenhuis te bouwen. Dit is een omvangrijke ontwikkeling voor de hele regio waarvan de inwoners van in totaal elf gemeenten gaan profiteren. Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis: “De ontwikkeling van de Bulkenaar tot zorggebied biedt ons de mogelijkheid één ziekenhuis op één locatie te zijn. We kunnen hierdoor nog beter inspelen op ontwikkelingen in de zorg. En wat heel belangrijk is; een goede bereikbaarheid voor acute en algemene zorg voor heel West-Brabant en oostelijk Zeeland is nu voor de toekomst geborgd.”

De gebiedsvisie is te vinden op de website van de Bulkenaar: www.roosendaal.nl/bulkenaar.
De gemeente heeft een korte versie van de gebiedsvisie uitgebracht. U kunt deze hier bekijken.