Klachtopvang

De medewerker van het Patiënten Service Bureau neemt uw klacht op en lost die zo mogelijk direct op. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie opvragen of aan anderen geven zonder uw toestemming. Het Patiënten Service Bureau houdt een registratie bij van alle binnengekomen klachten. De medewerker van het Patiënten Service Bureau kan u ook een luisterend oor bieden zonder dat u verdere stappen wenst te nemen. 

Het Patiënten Service Bureau is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur:

U vindt het Patiënten Service Bureau in Roosendaal op route 94 in de centrale hal, in Bergen op Zoom in de hal van de polikliniek.

Klachtenbemiddeling en advies

U kunt zelf schriftelijk, telefonisch of digitaal rechtstreeks contact opnemen met de medewerker van het Patiënten Service Bureau. Deze werkt onpartijdig. De medewerker van het Patiënten Service Bureau bekijkt samen met u wat u met uw klacht wilt bereiken. De medewerker helpt u bovendien de meest geschikte weg te vinden voor de afhandeling van uw klacht. De medewerker van het Patiënten Service Bureau bemiddelt desgewenst tussen u en (de leidinggevende van) betrokken hulpverlener(s) op wie de klacht betrekking heeft (hebben).

Klachtencommissie

Heeft de bemiddeling door het Patiënten Service Bureau niet het gewenste resultaat? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie is een formeel platform vanuit de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). De klachtencommissie bestaat uit ongeveer acht onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris. De klachtencommissie behandelt en onderzoekt uw klacht volgens een vastgestelde procedure. Uiteindelijk bepaalt de commissie of uw klacht gegrond is. De commissie stelt u, de Raad van Bestuur en de (de leidinggevende van) de betrokken hulpverlener(s) op de hoogte van het besluit. U kunt de klachtencommissie bereiken via het Patiënten Service Bureau.

Meer informatie vindt u in de Klachtenregeling voor patiënten: 'U bent niet tevreden over de zorg. Wat nu?'