Cliëntenraad

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van het ziekenhuis. De Cliëntenraad behartigt gemeenschappelijke belangen en zorgt ervoor dat het belang van de cliënt, in de brede zin van het woord, steeds centraal staat. Onder cliënten wordt  verstaan: (toekomstige) patiënten, familieleden en bezoekers van het Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal, alsmede de poliklinieken en andere medische centra die onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vallen.

Individuele belangen en klachten

De Cliëntenraad richt zich niet op individuele belangen en klachten. Deze kunnen worden voorgelegd aan het Patiënten Service Bureau en/of aan de klachtencommissie.

Meedenken, -praten en -beslissen

De Cliëntenraad steunt de visie van het ziekenhuis waarin professionaliteit en gastvrijheid centraal staan. De raad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn. Daarnaast zorgt de Cliëntenraad dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Patiëntenparticipatie

De Cliëntenraad heeft patiëntenparticipatie als belangrijkste aandachtspunt benoemd en pakt dit onderwerp proactief op. Patiëntenparticipatie is het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten, cliënten en hun naasten bij onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

Overleg

De Cliëntenraad voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en andere partijen binnen het ziekenhuis. Indien gewenst laat de Cliëntenraad zich door externe organisaties adviseren. 

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die op basis van hun deskundigheid en hun betrokkenheid zijn benoemd. Leden van de Cliëntenraad wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Leden van de Cliëntenraad worden, op voordracht van de Cliëntenraad, benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur. Vacatures worden via de gebruikelijke openbare communicatiemiddelen bekendgemaakt. De huidige leden zijn;

  • De heer A. Vos (voorzitter)

  • De heer B. Suijkerbuijk (vice-voorzitter)

  • De heer M. van Dooren

  • De heer C. van Geel

  • De heer G. Hoek

  • Mevrouw C. Kerkhof-Mos

  • Mevrouw N. Konings

  • De heer J. van Laarhoven

  • Mevrouw I. Lucas-van der Neut

 

Bereikbaarheid Cliëntenraad

Bravis ziekenhuis
Mevrouw A. Boogert, ambtelijk secretaris CR
Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal
E-mail: clientenraad@bravis.nl
Tel. 088 - 70 67 668

terug naar het organogram

Cliëntenraad feliciteert reumatologen met het winnen van de NIAZ jaarprijs 2020

Verklaring Cliëntenraad met betrekking tot het coronavirus

Standpunt Cliëntenraad Bravis m.b.t. besluit één hoofdlocatie

Klachten/opmerkingen

Heeft u klachten of verbeteringen over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag.