Cliëntenraad

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van het ziekenhuis. De Cliëntenraad behartigt gemeenschappelijke belangen en zorgt ervoor dat het belang van de cliënt, in de brede zin van het woord, steeds centraal staat. Onder cliënten wordt  verstaan: (toekomstige) patiënten, familieleden en bezoekers van het Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal, alsmede de poliklinieken en andere medische centra die onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vallen.

Individuele belangen en klachten

De Cliëntenraad richt zich niet op individuele belangen en klachten. Deze kunnen worden voorgelegd aan het Patiënten Service Bureau en, indien gewenst, de klachtencommissie.

Meedenken, -praten en -beslissen

De Cliëntenraad steunt de visie van het ziekenhuis waarin professionaliteit en gastvrijheid centraal staan. De raad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn. Daarnaast zorgt de Cliëntenraad dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Patiëntenparticipatie

De Cliëntenraad heeft patiëntenparticipatie als belangrijkste aandachtspunt in haar werkplan 2016/2017 benoemd en pakt dit onderwerp proactief op. Patiëntenparticipatie is het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten, cliënten en hun naasten bij onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

Overleg

De Cliëntenraad voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en andere partijen binnen het ziekenhuis. Indien gewenst laat de Cliëntenraad zich door externe organisaties adviseren. Meer informatie over in- en externe contacten is opgenomen in hoofdstuk 6 (public relations) van het werkplan 2016/2017.

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die op basis van hun deskundigheid en hun betrokkenheid zijn benoemd. Leden van de Cliëntenraad wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Leden van de Cliëntenraad worden, op voordracht van de Cliëntenraad, benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur. Vacatures worden via de gebruikelijke openbare communicatiemiddelen bekendgemaakt.

Bereikbaarheid Cliëntenraad

Bravis ziekenhuis
Mevrouw A. Boogert, ambtelijk secretaris CR
Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal
E-mail: clientenraad@bravis.nl
Tel. 088 - 70 67 668

Huidige Cliëntenraad

Van links naar rechts

Caroline van Doorn (oud-voorzitter), Petra Fase, Erik van Wezel, Rob van Dijk (voorzitter), Peter Dingenouts, Ad Vos, Bert Suijkerbuijk, Annelies Boogert (ambtelijk secretaris)

Meer informatie

Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u in het werkplan 2016/2017 dat u op kunt vragen bij de Cliëntenraad.

terug naar het organogram

Klachten/opmerkingen

Mocht u klachten of verbeteringen hebben over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag.

CR 9 november film.jpg

Symposium Cliëntenraad 9 november 2017

De Cliëntenraad nam op donderdagmiddag 9 november de grenzen en grenzeloosheid van patiëntenparticipatie vanuit verschillende standpunten onder de loep.